CENTRUM DORADCZO-SZKOLENIOWE

DORADZTWO

 

Zajmujemy się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych w zakresach przedstawionych poniżej.


 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonujemy opracowania, wnioski, raporty oraz całą dokumentację sprawozdawczą z zakresu ochrony środowiska.

Przykładowy wykaz dokumentów, które opracowujemy:

- Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego

- Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

- Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi.

- Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

- Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

 

POMIARY EMISJI ZANIECZYSZCZCZEŃ DO ATMOSFERY

- pomiary emisji pyłu do atmosfery
- badania sprawności działania urządzeń odpylających
- pomiarów emisji zanieczyszczeń gazowych - NOx, SO2, CO, CO2, O2
- oznaczanie węgla elementarnego
- oznaczenie benzo(a)pirenu
- oznaczanie węglowodorów aromatycznych i alifatycznych
- oznaczanie metali ciężkich
- oznaczanie zwiazków organicznych i nieorganicznych (LZO)
- innych zanieczyszczeń w zależności od potrzeb zleceniodawcy

W/w pomiary wykonuje  laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji

 

Rozliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska oraz wykonujemy całą sprawozdawczość do Urzędu Marszałkowskiego.


SYSTEMY ZARZĄDZANIA

Przygotowujemy dokumentację niezbędną do wdrożenia:

- Systemu Zarządzania Jakością zg. z ISO 9001.

- Systemu Zarządzania Środowiskiem zg. z ISO 14001.

- Systemu Zarządzania Laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.

ŚWIADCZYMY USŁUGĘ PEŁNOMOCNIKA I AUDITORA WEWNĘTRZNEGO W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM.