CENTRUM DORADCZO-SZKOLENIOWE

Pomiary emisji

 

 

POMIARY EMISJI ZANIECZYSZCZCZEŃ DO ATMOSFERY

 

- pomiary emisji pyłu do atmosfery

-  pomiary zawartości w pyle:
benzo(a)pirenu, metali: bar, chrom, chromiany VI, dichromiany VI  
kadm, kobalt, mangan, miedź, nikiel, ołów, srebro, tlenek cynku, tlenek magnezu, tlenek  
wapnia, tlenki żelaza, węglan wapnia ,


-  pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych – SO2, NO2, NO, CO, CO2, O2

-  pomiary skuteczności działania urządzeń odpylających

-  pomiary stężeń i emisji do atmosfery:
amoniak, chlorowodór, cyjanowodór, fluorki,
fluorowodór, kwas siarkowy, tritlenek siarki, wolna krystaliczna krzemionka, rtęć, cyna


-  pomiary stężeń i emisji do atmosfery:
akrylan etylu, benzen, benzyna ekstrakcyjna, benzyna do  
lakierów, butan-1-ol, butan-2-on, 1-chloro-2,3-epoksypropan, chloroetan, chloroform,  
cykloheksan, cykloheksanol, cykloheksanon, epoksyetan, etanol, eter dietylowy, etylobenzen,
heksan, heptan, ksylen, kumen, metakrylan metylu, 3-metylobutan-1-ol, nafta, octan butylu,
octan etylu, octan winylu, oktan, pentan, styren, tetrachloroetan, toluen, trichloroeten,
trimetylobenzen, nonan, Dekan, dodekan, tridekan, undekan


-  pomiary stężeń i emisji do atmosfery:
aceton, 2-butoksyetanol, 2-etosyetanol, 2-metoksyetanol,
(2-metoksymetyloetoksy)propanol, 1-metoksypropan-2-ol, 4-metylopentan-2-on,
2-metylopropan-1-ol, octan 2-butoksyetylu, octan 2 –etoksyetylu, octan 2-metoksyetylu,
octan 2-metoksy-1-metyloetylu, propan-1-ol,

-  pomiary stężeń i emisji do atmosfery:
akrylonitryl, 2-aminoetanol, dimetoksymetan, fenol,  
glikol etylenowy, heksano-6-laktam, krezol, 1-metylo-2-pirolidon, tetrahydrofuran,
trietyloamina, węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne , metanol, propan-2-ol,
propan, butan, akrylaldehyd, formaldehyd, glutaraldehyd, metylenobis, respirabilne włókna
azbestu oraz pozostałe respirabilne włókna mineralne

-  obliczanie wskaźników emisji poszczególnych zanieczyszczeń


W/w pomiary wykonuje  laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji