CENTRUM DORADCZO-SZKOLENIOWE

KRAJOWA BAZA 2020.10.14

Wykonujemy raporty do Krajowej bazy zgodnie z art. 7 ust. 1. ustawy z dnia17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1447, z późn. zm.),


Zgodnie z art. 7 ust. 1 USZE podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje, sporządza i wprowadza do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku, raport zawierający informacje (wskazane w art. 6 ust. 2 pkt 1-10) dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego.


     Wymieniony raport będzie zawierał informację o :


         1.     podmiotach korzystających ze środowiska; 

         2.     miejscach korzystania ze środowiska, gdzie prowadzona jest działalność powodująca emisje; 

         3.     urządzeniach, których eksploatacja powoduje emisje; 

         4.     instalacjach, źródłach powstawania i miejscach emisji; 

         5.     środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji; 

         6.     wielkościach emisji; 

         7.     wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom;

         8.     pozwoleniach zintegrowanych lub pozwoleniach na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o których mowa w art. 181 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w tym o rodzajach i ilościach gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza, zezwoleniach, o których mowa w przepisach o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, oraz o zgłoszeniach instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o których mowa w art. 152 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska;

         9.     odstępstwach od dopuszczalnych wielkości emisji; 

       10.oddziaływaniu na środowisko instalacji i urządzeń spalania lub współspalania odpadów, niezbędne do realizacji obowiązków sprawozdawczych wynikających z przepisów prawa międzynarodowego lub przepisów prawa Unii Europejskiej;

       11.przedsięwzięciach inwestycyjnych, terminach ich realizacji oraz prognozowanych wielkościach emisji z tych przedsięwzięć lub sprawnościach redukcji emisji albo stężeniach substancji w gazach odlotowych planowanych do osiągnięcia w wyniku realizacji tych przedsięwzięć; 

       12.planowanych i rzeczywistych zmianach zdolności produkcyjnych, poziomach działalności oraz zmianach w działaniach w instalacji uczestniczącej w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych lub braku takich zmian; 

       13.aktywnościach związanych z prowadzeniem działalności przemysłowej, transportem, rolnictwem, leśnictwem i sektorem usług; 

       14.wielkościach emisji związanych z prowadzeniem działalności przemysłowej, transportem, rolnictwem, leśnictwem i sektorem usług, wynikających z ww. aktywności;

       15.prognozach zmian aktywności dla poszczególnych sektorów gospodarki.

 


  PAMIĘTAJ!!!

 

Raport do Krajowej bazy należy złożyć w terminie do końca lutego każdego roku, za rok poprzedni.

 

« PowrótWIĘCEJ INFORMACJI pobierz formularz zgłoszenia